Lưu trữ thẻ: tuổi đẹp để lấy chồng

TUỔI ĐẸP NHẤT ĐỂ KẾT HÔN | BÀI 117

Phương Loan

Và cuối cùng nó chốt trong tâm tưởng mình cột mốc 27. 27 tuổi nó đi lấy chồng và 27 cuộc đời nó sang trang mới, một trang mới mĩ mãn hưn, và tron vẹn.