Lưu trữ thẻ: lễ ký kết CAPA – CSED-ATALINK

PHƯƠNG LOAN THAM DỰ LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CAPA-CSED-ATALINK | BÀI 104

Cô Thương - Hoa Đồng Nội và Phương Loan

Phương Loan cũng may mắn đại diện cho công ty FALOCA tham dự buổi lễ ký kết này. Cùng với BETOM tham dự thảo lần này còn có Cô Thương và chú Nguyễn Huỳnh Founder Hoa Đồng Nội, Anh Sang- Fouder BigBossFlower.