Lưu trữ thẻ: CÔ CHỦ BETOM

Bài học từ con người trong qua khứ | BÀI 241

Phạm Phương Loan

Trong mỗi giai đoạn cuộc đời đâu đó luôn có những bài học dành riêng cho chúng ta. Chúng không nhất thiết là bài học hay nhất nhưng luôn là bài học phù hợp nhất tại thời điểm đó.